GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1.       Deze website (“website”) wordt u aangeboden door Nutreco N.V., Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort, Nederland (“Nutreco”) of een van haar dochtermaatschappijen.

1.2.   De onderstaande gebruiksvoorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website, met inbegrip van de informatie en de gegevens die op of via deze website beschikbaar zijn (“inhoud”). Voor bepaalde informatie en gegevens gelden mogelijk specifieke voorwaarden en bepalingen. Dergelijke voorwaarden en bepalingen gelden mogelijk in aanvulling op of, voor zover nadrukkelijk vermeld door Nutreco, in plaats van deze gebruiksvoorwaarden.

1.3.       Door de website te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat de gebruiksvoorwaarden voor u wettelijk bindend zijn. Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

1.4.       Nutreco behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder nadere kennisgeving aan te passen. De meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden is te vinden door onder aan een van de pagina’s van de website op de link “Gebruiksvoorwaarden” te klikken. Nutreco behoudt zich het recht voor de website en/of de inhoud om welke reden dan ook en zonder nadere kennisgeving te wijzigen of niet langer beschikbaar te stellen, of de toegang tot de website of de inhoud te weigeren.

1.5.       Een digitale versie van de gebruiksvoorwaarden kan worden gedownload door [op de onderstaande link “Gebruiksvoorwaarden downloaden” te klikken]. Indien u een papieren versie van de gebruiksvoorwaarden wilt ontvangen, stuurt u een e-mail met uw adresgegevens naar corpcomm@nutreco.com. De gebruiksvoorwaarden liggen tevens ter inzage op het kantoor van Nutreco: Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort.

2. Disclaimer en gebruiksbeperking

2.1.       Alle inhoud op de website wordt in de huidige vorm (“as is”) beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie. Nutreco en haar dochter- en zustermaatschappijen, partners en licentiegevers wijzen nadrukkelijk alle soorten garanties en toezeggingen van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties en toezeggingen dat de website ononderbroken toegankelijk, beveiligd of foutvrij is of dat de inhoud correct, volledig of betrouwbaar is of anderszins voldoet aan welke eisen dan ook.

2.2.       Wanneer u via deze website inhoud verkrijgt, doet u dit op eigen gezag en op eigen risico. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor elke vorm van schade, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortkomt uit de inhoud, behalve voor zover dergelijke schade het directe resultaat is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van Nutreco. 

2.3.       Tenzij voor zover anderszins is vermeld, is alle inhoud bestemd voor uw persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Nutreco is het u niet toegestaan inhoud van deze website te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen of te gebruiken om afgeleide werken mee te creëren. 

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1.       Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot copyrights, handelsmerken en databaserechten, op de inhoud en/of de website en de selectie en indeling hiervan behoren toe aan Nutreco, haar dochter- en zustermaatschappijen en/of haar partners of licentiegevers. Alle rechten op de inhoud of de website die niet uitdrukkelijk in dit document worden toegekend, zijn en blijven voorbehouden.

4. Links naar externe websites

4.1.       Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites die eigendom zijn van externe partijen. Nutreco heeft geen zeggenschap over deze websites, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en wijst elke verantwoordelijkheid voor de correctheid van de informatie op dergelijke websites nadrukkelijk van de hand. Links naar dergelijke websites worden uitsluitend ter informatie aangeboden en het gebruik van deze websites is geheel voor eigen risico. De vermelding van een link naar een externe website betekent niet dat Nutreco de desbetreffende website goedkeurt of onderschrijft. Wanneer u via een link een externe website bezoekt, dient u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voor de desbetreffende website te raadplegen.

5. Privacy

5.1.       Persoonlijke informatie die via of in samenhang met de website beschikbaar wordt gesteld of wordt verzameld, zal uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid worden gebruikt.

6. Aansprakelijkheid

6.1.       In geen enkel geval kunnen Nutreco of een van zijn dochter- en zustermaatschappijen, partners of licentiegevers aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zij het in verband met een contractuele handeling, een onrechtmatige daad of het bezoeken of gebruiken van de website of de inhoud, tenzij voor zover dergelijke schade rechtstreeks het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Nutreco.

Indien bepaalde in de gebruiksvoorwaarden genoemde disclaimers, uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of garanties niet zijn toegestaan in uw land, worden de desbetreffende disclaimers, uitsluitingen of beperkingen ingeperkt voor zover dit door de geldende wetgeving wordt voorgeschreven.

7. Geldend recht en jurisdictie

7.1.       De gebruiksvoorwaarden en alle geschillen met betrekking hiertoe zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Alle geschillen, claims en vorderingen die voortkomen uit of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik door u van deze website, vallen onder de exclusieve competentie van de rechtbanken in Amsterdam, tenzij voor zover anderszins bepaald door toepasselijke wetgeving.

8. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet in rechte afdwingbaar wordt geacht, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de intentie van de oorspronkelijke bepaling, terwijl alle overige bepalingen onverkort gehandhaafd blijven.